Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT, ngày 07/9/2020 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Lai Châu về  việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” điểm năm 2020 tại phường Tân Phong.

  1. Công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện

Sau khi nhận được Kế hoạch Thường trực đảng ủy đã chỉ đạo Thường trực  UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phong thống nhất nội dung, chương trình với Thường trực UBND, Ban Chỉ đạo Phong trào “ TDĐKXDĐSVHOKDC”  phường long trọng tổ chức Ngày hội  “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 nhằm mục địch:

- Tiếp tục xây dựng, củng cố phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Thông qua Ngày hội tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang.

- Đánh giá kết quả một năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

  1. Công tác tuyên truyền

Với nhiều hình thức thiết thực, Công chức Văn hóa – xã hội và các tổ dân phố đã không ngừng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nội dung, mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày hội.

3. Kết quả tổ chức thực hiện

3.1. Triển khai đăng ký

- Đã phối hợp chỉ đạo các tổ dân phố, bản đăng ký các nội dung thi đấu theo Kế hoạch, cụ thể:

+ Đối bóng chuyền hơi Nam: Đăng ký 11 đội = 112 VĐV tham gia

+ Đối với bóng chuyền hơi Nữ: Đăng ký 17 đội với 186 VĐV tham gia

+ Đối với bóng bàn thi đấu 3 nội dung: Đôi Nam, đôi Nữ, đôi Nam – Nữ phối hợp (đôi Nam có 12 đôi, Nữ có 3 đôi, Nam – Nữ phối hợp có 8 đôi)

+ Kéo co: 8 đội đăng ký

+ Bắt Vịt 15 tổ, bản đăng ký

- Văn nghệ đã liên hê, phối hợp với tổ, bản, Đoàn nghệ thuật tỉnh chuẩn bị, tuy nhiên do mưa, lũ lớn ở Miền Trung nên cắt bớt để hướng về Miền Trung ruột thịt

3.2. Kết quả tổ chức phần lễ, phần hội

* Đối với phần hội: tổ chức chơi từ ngày 24 đến 16 giờ ngày 25/10/2020 với kết quả cụ thể sau:

+ Đối với bóng chuyền hơi Nam: Nhất thuộc về tổ dân phố số 2, nhì tổ dân phố số 10, đồng giải ba là tổ 7 với tổ 19 (giải thưởng: nhất trao 1000.000, nhì trao 800.000, 3 trao 600.000)

+ Đối với bóng chuyền hơi Nữ: Nhất thuộc về tổ dân phố số 19, nhì tổ dân phố số 7, đồng giải ba là tổ 9 với tổ 15 (giải thưởng: nhất trao 1000.000, nhì trao 800.000, 3 trao 600.000)

+ Đối với bóng bàn đôi Nam: Nhất thuộc về tổ dân phố số 2, nhì tổ dân phố số 16, đồng giải ba là tổ 2 với tổ 10 (giải thưởng: nhất trao 600.000, nhì trao 50.000, giải ba trao 40.000)

+ Đối với bóng bàn đôi Nữ: Nhất thuộc về tổ dân phố số 19, nhì tổ dân phố số 2, đồng giải ba là tổ 4 với tổ 19 (giải thưởng: nhất trao 600.000, nhì trao 50.000, giải ba trao 40.000)

+ Đối với bóng bàn đôi Nam -  Nữ: Nhất thuộc về tổ dân phố số 2, nhì tổ dân phố số 19, đồng giải ba là tổ 2 với tổ 4 (giải thưởng: nhất trao 600.000, nhì trao 50.000, giải ba trao 40.000)

+ Đối với Kéo co: Nhất thuộc về tổ dân phố số 01, nhì tổ dân phố số 2,  giải ba tổ 5 (giải thưởng: nhất trao 1000.000, nhì trao 800.000, ba trao 600.000)

+ Trò chơi bắt Vịt: Hoãn.

* Đối với phần lễ: Tổ chức cơ bản đảm bảo theo Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ thành phố

- Đại biểu dự Ngày hội: Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố cư trú trên địa bàn các ban Đảng, đoàn thể thành phố, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Tại phần lễ đã trao khen thưởng của Ủy ban MTTQ Thành phố cho 2 tập thể, 3 cá nhân; trao 6 suất quà cho người có ủy tín; phường trao 3 suất quà cho 3 hộ gia đình là thân nhân liệt sỹ với số tiền là 1.080.000 đồng; 10 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền là 2000.000 đồng, khen thưởng cho hơn 100 hộ gia đình văn hóa 3 ăm liên tục tiêu biểu; Ủy ban phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung được hơn 4,7 triệu đồng. Tổ chức ăn bữa cơm đại đoàn kết vui vẻ, đoàn kết.

=> Ban thường trực UBMTTQ phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với UBND và tổ chức thành viên tổ chức tốt Ngày hội; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường không ngừng thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta vui mừng nhận thấy trước những đổi thay của đất nước, cộng đồng dân cư của chúng ta có những nhiều thay đổi: Kinh tế phát triển, đói nghèo được giảm nhiều, sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư ngày một tốt hơn,.... Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải tăng cường đoàn kết hơn nữa, vì đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh của cộng đồng, của dân tộc, do vậy chúng ta phải đoàn kết thực sự, không phải bằng lời nói mà bằng hành động, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, tin cậy lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ.

Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết của cộng đồng dân cư thì những mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ sớm đến với chúng ta.