Phường Tân Phong được thành lập Theo Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ, phường có tổng diện tích tự nhiên là: 715,2 ha năm 2004, phường có 09 tổ dân phố với 823 hộ = 4.000 nhân khẩu. Từ ngày 01/01/2013, sau khi chia tách đến nay toàn phường có 14 tổ dân phố và một bản, diện tích tự nhiên có 570,29 ha, có 3.519 hộ với 11.657 nhân khẩu, gồm 16 dân tộc anh em chung sống. Đời sống của nhân dân các dân tộc đang từng bước ổn định, tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững.