Sáng ngày 28/6, UBND phường Tân Phong phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số Luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam khóa XV thông qua và một số văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố mới được ban hành. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, chuyên viên Phòng tài nguyên và môi trường thành phố và đại diện nhân dân 15 tổ dân phố, bản trên địa bàn.

Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được phổ biến quán triệt: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 .Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính Phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND, ngày 26/9/2022 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND, ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND, ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Luật kinh doanh bảo hiểm, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành và một số văn bản Luật khác.

Sau hội nghị Đại diện các tổ dân phố, bản sẽ lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật được tiếp thu đến nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và thực hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn phường.

Tin ảnh: Hoàng Mạnh

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:

Đồng chí Hà Mạnh Hải - Phó chủ tịch UBND phường Tân Phong