Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng