Trong 03 ngày từ ngày 17-19/12/2023, Đảng ủy phường Tân Phong tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII, với sự tham dự của hơn 700 cán bộ, đảng viên.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Khang – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Trí Hòa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên của các chi bộ.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị đã được nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề: Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đt nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; Chuyên đề 2: “Tiếp tục đi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quốc trong giai đoạn mới”; Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Hòa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đề nghị UBND, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn phường Tân Phong nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin, ảnh: Hoàng Mạnh